سختی گیر مغناطیسی S2FLOW “10

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW بهینه ساز S2FLOW آخرین تکنولوژی در صرفه جویی انرژی می باشد که از سرامیک ویژه با خاصیت مغناطیسی بالا برای جلوگیریاز رسوب آب در گردش، در سیستم تاسیساتی ساخته شده است.مشخصات فنی: نوع نصب S2FLOW: فلنچ دار سایز: 10 اینچ مزایای استفاده از S2FLOW جلوگیری از ایجاد رسوب و رفع رسویات قدیمی و رفع جلبک و خزه بدون نیاز به نگهداری کاهش مصرف سوخت و انرژی و توقف خوردگی مغناطیس دائم با 15 سال گارانتی و 30 سال عمر مفید با گوس (GAUSS) قوی و شدت میدان مغ...
بیشتر

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW “8

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW بهینه ساز S2FLOW آخرین تکنولوژی در صرفه جویی انرژی می باشد که از سرامیک ویژه با خاصیت مغناطیسی بالا برای جلوگیریاز رسوب آب در گردش، در سیستم تاسیساتی ساخته شده است.مشخصات فنی: نوع نصب S2FLOW: فلنچ دار سایز: 8 اینچ مزایای استفاده از S2FLOW جلوگیری از ایجاد رسوب و رفع رسویات قدیمی و رفع جلبک و خزه بدون نیاز به نگهداری کاهش مصرف سوخت و انرژی و توقف خوردگی مغناطیس دائم با 15 سال گارانتی و 30 سال عمر مفید با گوس (GAUSS) قوی و شدت میدان مغن...
بیشتر

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW “6

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW بهینه ساز S2FLOW آخرین تکنولوژی در صرفه جویی انرژی می باشد که از سرامیک ویژه با خاصیت مغناطیسی بالا برای جلوگیریاز رسوب آب در گردش، در سیستم تاسیساتی ساخته شده است.مشخصات فنی: نوع نصب S2FLOW: فلنچ دار سایز: 6 اینچ مزایای استفاده از S2FLOW جلوگیری از ایجاد رسوب و رفع رسویات قدیمی و رفع جلبک و خزه بدون نیاز به نگهداری کاهش مصرف سوخت و انرژی و توقف خوردگی مغناطیس دائم با 15 سال گارانتی و 30 سال عمر مفید با گوس (GAUSS) قوی و شدت میدان مغن...
بیشتر

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW “4

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW بهینه ساز S2FLOW آخرین تکنولوژی در صرفه جویی انرژی می باشد که از سرامیک ویژه با خاصیت مغناطیسی بالا برای جلوگیریاز رسوب آب در گردش، در سیستم تاسیساتی ساخته شده است.مشخصات فنی: نوع نصب S2FLOW: فلنچ دار سایز: 4 اینچ مزایای استفاده از S2FLOW جلوگیری از ایجاد رسوب و رفع رسویات قدیمی و رفع جلبک و خزه بدون نیاز به نگهداری کاهش مصرف سوخت و انرژی و توقف خوردگی مغناطیس دائم با 15 سال گارانتی و 30 سال عمر مفید با گوس (GAUSS) قوی و شدت میدان مغناط...
بیشتر

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW “3

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW بهینه ساز S2FLOW آخرین تکنولوژی در صرفه جویی انرژی می باشد که از سرامیک ویژه با خاصیت مغناطیسی بالا برای جلوگیریاز رسوب آب در گردش، در سیستم تاسیساتی ساخته شده است. مشخصات فنی: نوع نصب S2FLOW: فلنچ دار سایز: 3 اینچ مزایای استفاده از S2FLOW جلوگیری از ایجاد رسوب و رفع رسویات قدیمی و رفع جلبک و خزه بدون نیاز به نگهداری کاهش مصرف سوخت و انرژی و توقف خوردگی مغناطیس دائم با 15 سال گارانتی و 30 سال عمر مفید با گوس (GAUSS) قوی و شدت میدان...
بیشتر

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW “2

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW بهینه ساز S2FLOW آخرین تکنولوژی در صرفه جویی انرژی می باشد که از سرامیک ویژه با خاصیت مغناطیسی بالا برای جلوگیریاز رسوب آب در گردش، در سیستم تاسیساتی ساخته شده است. مشخصات فنی: نوع نصب S2FLOW: فلنچ دار سایز: 2 اینچ مزایای استفاده از S2FLOW جلوگیری از ایجاد رسوب و رفع رسویات قدیمی و رفع جلبک و خزه بدون نیاز به نگهداری کاهش مصرف سوخت و انرژی و توقف خوردگی مغناطیس دائم با 15 سال گارانتی و 30 سال عمر مفید با گوس (GAUSS) قوی و شدت میدان...
بیشتر

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW “12

سختی گیر مغناطیسی S2FLOW بهینه ساز S2FLOW آخرین تکنولوژی در صرفه جویی انرژی می باشد که از سرامیک ویژه با خاصیت مغناطیسی بالا برای جلوگیریاز رسوب آب در گردش، در سیستم تاسیساتی ساخته شده است. مشخصات فنی: نوع نصب S2FLOW: فلنچ دار سایز: دوازده اینچ مزایای استفاده از S2FLOW جلوگیری از ایجاد رسوب و رفع رسویات قدیمی و رفع جلبک و خزه بدون نیاز به نگهداری کاهش مصرف سوخت و انرژی و توقف خوردگی مغناطیس دائم با 15 سال گارانتی و 30 سال عمر مفید با گوس (GAUSS) قوی و شد...
بیشتر